Աննախադեպ. քիչ առաջ տեղեկացանք, որ….դեկտեմբերի 3-ից կսկսվի շատ սպասված…


   Սոցիալական ապահովության ծառայությունից Իրավաբան.net-ը տեղեկանում է, որ 2019թ. դեկտեմբեր ամսվա կենսաթոշակների վճարման գործընթացը կսկսվի դեկտեմբերի 3-ից։

Հաշմանդամության աշխատանքային կենսաթոշակ նշանակվում է բժշկասոցիալական փորձաքննություն իրականացնող իրավասու պետական մարմնի կողմից հաշմանդամ

ճանաչված անձին, եթե հաշմանդամություն սահմանելու կամ կենսաթոշակ նշանակելու համար դիմելու ժամանակ անձն ունեցել է հետևյալ աշխատանքային ստաժը.

Տարիքային խումբը
Աշխատանքայինստաժը` օրացուցայինտարիներով
մինչև 23

2 տարի
23-իցմինչև 26
3 տարի
26-իցմինչև 29
4 տարի
29-իցմինչև 32

5 տարի
32-իցմինչև 35
6 տարի
35-իցմինչև 38
7 տարի
38-իցմինչև 41

8 տարի
41-իցմինչև 44
9 տարի
44-իցբարձր
10 տարի

Աշխատանքային խեղման կամ մասնագիտական հիվանդության հետևանքով հաշմանդամ ճանաչված անձին հաշմանդամության աշխատանքային կենսաթոշակ նշանակվում է անկախ
աշխատանքային ստաժի տևողությունից: Հաշմանդամության կենսաթոշակը նշանակվում է հաշմանդամության ամբողջ ժամանակահատվածի համար:

Հաշմանդամության կենսաթոշակը հաշվարկվում է աշխատանքային կենսաթշակի հիման վրա` հաշմանդամության խմբին համապատասխան հավելումով:

Աշխատանքային կենսաթոշակի չափը հաշվարկելու կարգը

Մինչև 10 տարվա (ներառյալ) աշխատանքային ստաժի առկայության դեպքում աշխատանքային կենսաթոշակը հաշվարկվում է Կ=Հ + (Ս X Ա) X Գ բանաձևով, իսկ 10 տարուց ավելի

Social Security Service Iravaban.net reports that in 2019 The December pension payment process will start on December 3.
Disability Working Pension shall be assigned to a person recognized as disabled by the competent state

body conducting medical-social expertise if the person has had the following length of service when applying for a disability or applying for a pension;

Age Group:
Work experience with calendar years
to 23:
2 years
23 to 26
3 years
26 to 29
4 years

29 to 32
5 years
32 to 35
6 years
35 to 38

7 years
38 to 41
8 years
41 to 44
9 years
Above 44
10 years

A person recognized as disabled as a result of occupational injury or occupational disease shall be granted a work disability pension irrespective of the length of service. A disability pension is awarded for the entire disability period.

Disability pensions are calculated on the basis of a working pension with a supplement to the disability group.

Procedure for calculating the amount of work pension

In the case of up to 10 years (inclusive) of work experience, the employment pension is calculated by formula K = H + (S X A) X C, and in case of more than 10 years of service, K = H + (10 X A + (S-10) X A 1) with formula X C,